Stadgar

Stadgar
§ 1 Föreningens namn och hemort
Föreningen ska heta Lucky Feet Linedancers Västerås.

§ 2 Föreningens mål och syfte
Föreningen ska verka för att skapa intresse för Linedance.
Föreningen ska bedriva kursverksamhet och ge medlemmarna fler
tillfällen till Linedance genom klubbdanser m.m.

§ 3 Oberoende
Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

§ 4 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår förs per kalenderår.

§ 5 Medlem
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och
betalar medlemsavgift.
Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt.
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.
Medlem som ej betalat årsavgiften efter 1 påminnelse anses ha
begärt utträde ur föreningen.
Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på
närmaste årsmöte.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och grundas på
föreningens inkomster och utgifter.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ansvarar för förvaltningen mellan årsmötena.
Styrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål
och stadgar, samt att verkställa av årsmötet fattade beslut.
Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst fyra ledamöter och
högst tre suppleanter. Ordförande och kassör väljs på två år, de
övriga på ett år. Avgår vald styrelseledamot under pågående
mandatperiod inträder en suppleant till följande årsmöte.
Föreningens firma tecknas av minst två styrelseledamöter
gemensamt eller var och en för sig.

§ 8 Revision
Revisorer skall granska verksamhetsårets räkenskaper samt till
styrelsen överlämna revisionsberättelsen i god tid före årsmötet med
ett yrkande om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Valberedningens arbetsuppgifter
Valberedningen väljs på årsmötet och har till uppgift att ge förslag på
styrelsemedlemmar till nästkommande årsmöte.

§ 10 Rösträtt
Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmötet. På
styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 11 Ändringar i stadgar, mål och syfte
Om ändringar i stadgar och ändamål ska göras ska det tas upp på
medlemsmöte med minst två tredjedels majoritet.

§ 12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast mars månad. Kallelse till årsmöte ska
ske minst två veckor i förväg. Motioner ska lämnas skriftligen till
styrelsen minst en månad före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas.

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse sam resultat- och balansräkning för det
  avslutade verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade
  verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det
  kommande verksamhetsåret.
 11. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter
  samt revisorer och valberedning.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslutande.
  § 13 Föreningens upplösning
  Om föreningen ska upplösas ska detta ske på medlemsmöte och
  eventuella tillgångar fördelas på det sätt som mötet beslutar.